Mind Race FAQ Kontakt

Allmänna villkor

Datum: Den 14 juni 2021


 1. Allmänt

  1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller mellan dig och Zonventure AB när du anmäler dig (själv eller via annan) till en tävling arrangerad av Zonventure AB under varumärket Mind Race. Med benämningarna ”Mind Race”, “Zonventure” ”vi”, ”vår”, ”vårt” och ”oss” avses Zonventure AB, org. nr. 559214-2714.

  1.2 Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till någon av de tävlingar som vi arrangerar (”Tävling/en”) godkänner du dessa vid var tid gällande Allmänna Villkor.

  1.3 Vidare godkänner du genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till någon av de tävlingar som vi arrangerar att du kommer använda “Äventyrsappen” Zonventure under tävlingen. Således godkänner du de villkor som gäller för användande av äventyrsappen.

 2. Anmälan

  2.1 Anmälan till Tävling är bindande och utgör ett bindande avtal mellan dig som deltagare och oss som arrangör av Tävlingen. Anmälan blir bindande när betalning genomförts.

  2.2 För att få delta i en Tävling måste du vara över 18 år.

  2.3 Du ansvarar för att de personuppgifter du har angivit i samband med anmälan till Tävling är korrekta.

  2.4 Information om aktuell Tävling, möjliga val och priser, framgår av vår hemsida, www.mindrace.se (”Hemsidan”) samt även i den bokningsbekräftelse vi sänder till dig på den e-postadress du anger. Om någon uppgift i bokningsbekräftelsen inte skulle stämma, eller om du inom 2 dagar från anmälan inte har mottagit någon bokningsbekräftelse, ber vi dig att omgående kontakta oss på hello@zonventure.com.

  2.5 Anmälan till Tävling är personlig. Du kan överlåta din startplats till annan fram till 24 timmar innan Tävlingen startar, under förutsättning att den som tar över din plats godkänner vid överlåtelsedatumet gällande Allmänna Villkor.

 3. Avbokning

  3.1 Notera att köp av startplats till ett idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och du har därför inte rätt att avboka din anmälan till en Tävling.

  3.2 Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

  3.3 Om du ej befinner dig på startplatsen när tävlingen startar, kommer din startplats att anses vara förbrukad.

 4. Dina skyldigheter

  4.1 Vid deltagande i Tävling anordnad av Zonventure är du medveten om att Tävlingen är fysiskt ansträngande. Du förväntas därför ta hänsyn till omständigheter som t.ex. rådande väderförhållanden och din personliga förmåga och i varje enskilt fall göra en bedömning av dina förutsättningar att klara utmaningarna längs bansträckningen. Det är i varje enskilt fall ditt ansvar att bedöma om du kan utföra en utmaning på ett säkert sätt, eller om du behöver hitta andra lösningar, alternativt avbryta tävlingen.

  4.2 Vid deltagande i Tävling anordnad av Zonventure är du skyldig att inneha olycksfallsförsäkring som täcker olyckor i samband med tävling och idrottsaktiviteter.

  4.3 Du är vidare skyldig att vid var tid följa dessa Allmänna Villkor och de specifika Tävlingsregler för genomförande av Tävlingen som du hittar här: https://mindrace.se/regler (”Tävlingsregler”).

  4.4 Utöver att följa Allmänna Villkor och Tävlingsregler är du även skyldig att följa information/varningar och övriga uppmaningar från tävlingsledningen under aktuell Tävling (”Tävlingsinformation”). Tävlingsledningens direktiv gäller alltid.

  4.5 Du är införstådd med att du behöver ha tillgång till äventyrsappen för att kunna utföra tävlingsmoment. Du är ansvarig för att se till att du har en mobiltelefon som kan köra äventyrsappen och att du kan hålla telefonen tillräckligt laddad under hela Tävlingen.

  4.6 Du ansvarar för att lämna in en påskriven dispensklausul och hämta ditt startkit på annonserad plats innan start, att delta i annonserat startmöte, infinna dig på startplatsen i tid och medföra obligatorisk utrustning som meddelats innan tävlingen.

 5. Vårt ansvar

  5.1 Under inga omständigheter är Zonventure, dess anställda eller volontärer som hjälper till under tävlingen ansvariga gentemot dig eller tredje part för några direkta eller indirekta skador, som kan orsakas av att medverka i Tävlingen. All medverkan sker på egen risk.

  5.2 Zonventure ansvarar inte för skada du åsamkar dig själv eller annan på grund av att du inte följt dessa Allmänna Villkor, Tävlingsregler och/eller övrig Tävlingsinformation. Zonventure ansvarar inte heller för felaktig uppgift meddelad av tredje part, så som exempelvis sponsorer eller annan utomstående aktör som verkar på tävlingsområdet.

  5.3 Zonventure ansvarar inte för skada på kläder eller utrustning och inte heller för kvarglömda kläder eller kvarglömd utrustning.

  5.4 Zonventure ansvarar inte för fall där du inte kan genomföra tävlingen p.g.a. att du inte har tillgång till äventyrsappen, får slut på batteri i telefonen, eller saknar annan nödvändig utrustning vars behov har kommunicerats inför tävlingen.

  5.5 Zonventure ansvarar inte för fall där du nekas delta i tävlingen p.g.a. att du inte har lämnat in en påskriven dispensklausul inför start, ej deltagit i annonserat startmöte eller kommit för för sent till startplatsen.

 6. Inställd eller flyttad tävling

  6.1 Vi förbehåller oss rätten att ställa in Tävlingen, avbryta Tävlingen eller förändra Tävlingens bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande, tillåtna transportsätt och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Tävlingens genomförande;

  a) med anledning av Force Majeure-händelse (se punkt 7 nedan) omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, tät dimma, blixtnedslag, tekniska problem, fel i el-/tele/dataförbindelser eller annan kommunikation, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse.

  b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa.

  c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska kunna genomföra Tävlingen.

  d) om vi anser det nödvändigt av annan anledning.

  6.2 Om datumet för Tävlingen flyttas på grund av någon av omständigheterna i 6.1 punkterna a) – c) ovan har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Tävlingen och om du tackar nej till deltagande på det nya datumet har vi ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig, och inte heller att betala skadestånd eller annan kompensation.
  Om datumet för Tävlingen flyttas på grund av omständighet i 6.1 punkt d) ovan har du rätt att återfå anmälningsavgiften om du tackar nej till deltagande på det nya datumet, men vi har inte skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation.

  6.3 Om vi ställer in Tävlingen senast dagen innan Tävlingen ska genomföras på grund av någon av omständigheterna i 6.1 punkterna a) – c) ovan så har du rätt att återfå 80 % av anmälningsavgiften. Vi har inte skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation. Om Tävlingen däremot ställs in på tävlingsdagen har vi ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig, och inte heller att betala skadestånd eller annan kompensation.
  Om vi ställer in Tävlingen på grund av omständighet i 6.1 punkt d) ovan har du rätt att återfå anmälningsavgiften, men vi har inte skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation.

  6.4 Om vi avbryter Tävlingen på grund av någon av omständigheterna i 6.1 punkterna a) – c) har vi ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig, och inte heller att betala skadestånd eller annan kompensation
  Om vi avbryter Tävlingen på grund av omständighet i 6.1 punkt d) ovan har du rätt att återfå anmälningsavgiften, men vi har inte skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation.

  6.5 Om Tävlingen i övrigt förändras avseende sitt genomförande på grund av någon av omständigheterna i 6.1 punkterna a) – c) ovan har vi ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig, och inte heller att betala skadestånd eller annan kompensation.
  Om vi förändrar Tävlingens bansträckning, tillåtna transportmedel, byter ut utmaningar eller gör andra jämförbara justeringar i tävlingens genomförande på grund av omständighet i 6.1 punkt d) ovan har vi ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig, och inte heller att betala skadestånd eller annan kompensation.

 7. Force majeure

  Utöver vad som följer av punkten 6 ovan är Zonventure befriat från ansvar för underlåtenhet att fullgöra övrig förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor om underlåtenheten beror på omständighet utom Zonventures kontroll, omfattande men inte begränsat till: naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, tät dimma, blixtnedslag, tekniska problem, fel i el-/tele/dataförbindelser eller annan kommunikation, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse, under förutsättning att Zonventure omedelbart meddelar dig om händelsen (”Force Majeure-händelse”).

 8. Särskilt om COVID-19

  8.1 Om Tävlingens genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av COVID-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av COVID-19 (”Coronaregler”) är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Tävlingens bansträckning, starttid/datum för genomförande, tillåtna transportsätt och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Tävlingens arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Zonventure har ingen skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation för de fall förutsättningarna för Tävlingens genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke. Om datumet för Tävlingen flyttas har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Tävlingen och du har ingen rätt till återbetalning av anmälningsavgiften om du tackar nej till deltagande på det nya datumet.

  8.2 Vi förbehåller oss rätten att reducera antalet deltagare i Tävlingen av skäl hänförliga till COVID-19, om vi bedömer att så måste ske för att vi ska kunna genomföra Tävlingen i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare i Tävlingen måste reduceras kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att du blir av med din startplats har du rätt att återfå anmälningsavgiften, men vi har ingen skyldighet betala skadestånd eller annan kompensation.

  8.3 Vi förbehåller oss rätten att ställa in Tävlingen av skäl hänförliga till COVID-19. Om Tävlingen måste ställas in av skäl som är hänförliga till aktuella Coronaregler har du rätt att återfå 80 % av anmälningsavgiften. Zonventure har i sådana fall i övrigt ingen skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation till dig.

 9. Reklamation

  9.1 Vår strävan är att alla våra deltagare ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du är missnöjd ber vi dig därför kontakta oss på hello@zonventure.com så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen.

  9.2 Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att hörsamma i sådant förfarande meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning i frågan vid uppkommen tvist/meddelat beslut.

 10. Personuppgifter

  10.1 I samband med din anmälan till och genomförandet av en Tävling kommer vi att behandla personuppgifter om dig såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post och resultat.

  10.2 Som utgångspunkt kommer vi också att publicera ditt namn och resultat i start- och resultatlistor som även kommer att publiceras på Hemsidan i sökbar form. Även resultat från tidigare år publiceras på Hemsidan. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor samtycker du till denna behandling. Vill du inte att ditt namn ska publiceras tillsammans med ditt resultat kan du meddela oss detta genom att mejla till hello@zonventure.com. Kom ihåg att ange vilket eller vilka Tävlingar det gäller.

 11. Marknadsföring

  11.1 Bilder och filmer från Tävlingar kan komma att användas i marknadsföringssyften utav oss eller tredje part som vi anlitar för marknadsföringsändamål. Bilder och filmer sparas även i vårt fotoarkiv och kan bli föremål för återanvändning i marknadsföring, till exempel i tidskrifter eller publikationer. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder på dig kan komma att publiceras på Hemsidan samt lagras i vårt fotoarkiv utan att du ställer krav om särskild ersättning.

 12. Övrigt

  12.1 Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Den version av de Allmänna Villkoren som var gällande vid tidpunkten för din anmälan till en Tävling är dock fortsatt gällande för din specifika anmälan.

  12.2 Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till tredje part.

 13. Kontakt

  Om du har några frågor angående Tävlingen, dessa Allmänna Villkor eller i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du göra det på hello@zonventure.com.

 14. Tvistlösning och tillämplig lag

  14.1 Svensk lag ska gälla för dessa Allmänna Villkor.

  14.2 Tvister som uppstår med anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras av behörig allmän domstol inom Sverige.

  14.3 Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol eller annan behörig instans bedöms ogiltig, godkänner du att de återstående bestämmelserna i avtalet kommer att fortsätta gälla.

Facebook Facebook Contact
Tävlingsregler
Fotoarkiv
© ZonventureAllmänna villkorIntegritetspolicy